Strategia to przemyślany plan działania, który odpowiada na pytania:

 • Gdzie jesteśmy obecnie?
 • Dokąd chcemy dojść?
 • Co stanie nam na drodze?
 • Co potrzebujemy zrobić, by dotrzeć tam, dokąd chcemy dojść?

Jakie są zyski z posiadania strategii, a jakie koszty działaia bez strategii?
Strategia:

 1. Definiuje misję i wizję, pozycję i tożsamość, normy i wartości. Czyli to, co się chce w życiu osiągnąć.
  Stanowi punkt odniesienia dla określania TRAFNYCH celów i podejmowania TRAFNYCH decyzji.
  Niweluje koszty organizacyjne, finansowe i personalne błędnych decyzji.
 2. Precyzuje cele główne i cele szczegółowe.
  Cele główne decydują o rozwoju organizacji, cele szczegółowe wpisują się w cele główne i WERYFIKUJĄ WYBÓR bieżących działań.
  Niweluje koszty działań bezcelowych i zbędnych, nie wnoszących do celów organizacji.
 3. Identyfikuje zasoby do realizacji celów, będące w posiadaniu organizacji oraz te, które należy pozyskać.
  Pomaga tym samym rozpoznać zasoby zbędne.
  Niweluje koszty zbędnych, bezcelowych wydatków i działań.
 4. Analizuje czynniki wewnętrzne oraz otoczenie. Pomaga zarządzać ryzykiem – wykorzystywać szanse, minimalizować zagrożenia.
  Niweluje koszty decyzji i działań podejmowanych pod presją czasu.
 5. Analizuje konkurencję. Pomaga w uczeniu się dobrych praktyk od konkurencji oraz
  w  promowaniu tego, co wyróżnia organizację.
  Niweluje koszty utraconych możliwości, chybionych działań promocyjnych.
 6. Jest planem działania. Stanowi punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji dla zarządu i pracowników, dopuszcza świadome zmiany planu.
  Niweluje koszty czasowe i finansowe bieżących działań podejmowanych w sposób nieświadomy, rozmijających się z celami i planem.
 7. Podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności. Stanowi punkt odniesienia do oceny, co udało się zrealizować, co wymaga poprawy.
  Niweluje koszty zaniechania potrzebnych działań wynikającego z demotywacji lub działań wynikających z błędnej oceny sytuacji.
 8. Jest warunkiem efektywnego zarządzania, umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału organizacji: organizacyjnego, kadrowego, finansowego i techniczno –produkcyjnego.
  Niweluje koszty zbędnych, bezcelowych wydatków i działań.

ZESPÓŁ ENTERPRISEHOUSE.PL